Súhlas so spracovaním údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním údajov

Ako dotknutá osoba súhlasím týmto so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním mojich osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári prevádzkovateľom PPG Deco Slovakia, s.r.o., so sídlom Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO: 31 633 200, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline , odd: Sro, vložka č..3950/L. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári, a to po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol/a oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytnuté dobrovoľne. Údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané prevádzkovateľom výlučne pre účely zasielania obchodných informácií dotknutým osobám prostredníctvom elektronických prostriedkov, teda na marketingové účely, a to až do doby, kedy dotknutá osoba priamo a účinne zašle prevádzkovateľovi informáciu o tom, že si nepraje, aby mu boli obchodné informácie prevádzkovateľom naďalej zasielané, maximálne však na dobu 5 (piatich) rokov.

Som si vedomý, že vyššie udelený súhlas je dobrovoľný a môžem ho kedykoľvek odvolať na základe mojej písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa alebo emailom na adresu: odhlasenie@domyfarieb.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Súčasne prehlasujem, že som bol informovaný podľa § 19 a §20 Zákona a čl.13 a 14 Nariadenia o právach a informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov, ktoré sú uvedené nižšie.

Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ týmto prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, za akým boli zhromažďované. Zamestnanci prevádzkovateľa alebo iné osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s prevádzkovateľom (sprostredkova­telia) a ďalšie osoby sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo výkonu prác.

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS marketing

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je PPG Deco Slovakia, s. r. o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina, IČO 31633200.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

Ing. Dominik Bartko, dpo3proenergy.sk, 0948 940 449

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania
Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingu (informovania o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).
Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany.
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb
Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú, sú: klienti/zákaz­níci/potenciál­ni zákazníci.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo.

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov
Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkova­teľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Iný oprávnený subjekt všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
BETTER MARKETING, s.r.o., Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
IČO: 26964732
§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

So súhlasom dotknutej osoby alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácie
Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané
Priamo od dotknutej osoby (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa)

6. Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania/ukončenia 5. kalendárneho roku, v ktorom boli osobné údaje poskytnuté.

7. Profilovanie
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

8. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: odhlasenie@domyfarieb.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách.

Informácie o používaní cookies

Zásady využitia cookies

Naša spoločnosť využíva cookies k výhradne technickým účelom, nespojuje údaje získané vďaka nim s inými údajmi a prevádzkuje cookies tak, že neumožňuje identifikovať konkrétnu osobu.

Druhy cookies

Existujú dva druhy cookies – dočasné súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači iba do ukončenia prehliadača a trvalé súbory cookie, ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšie. Dočasné cookies umožňujú uchovávanie informácií pri prechádzaní z jednej webovej stránky na druhú a odstraňujú potrebu opakovaného zadávania niektorých údajov.

Trvalé súbory cookie nám pomáhajú váš počítač identifikovať, ak opakovane navštívite našu internetovú stránku, neumožňujú však akokoľvek identifikovať vás osobne. Ani v tomto prípade nemôžeme akokoľvek identifikovať vás osobne a príslušné vaše dáta ukladáme výlučne anonymne a nespojujeme ich s akýmikoľvek dátami.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie a je ich tiež možné blokovať alebo povoliť iba jednotlivé internetové stránky. Pre podrobnejšie informácie, prosím, použite pomoc Vášho prehliadača. Keď bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich serverov.

Ďalšie aktuality a novinky

15. 03. 2021

Primalex predstavuje novinku Polar FIX

Primalex predstavuje novinku Polar FIX

Biely náter určený na rýchle a jednoduché opravy stien

čítať viac >

29. 04. 2020

Primalex Ceramic

Primalex Ceramic

Novinka roku 2020 – nielen čistiteľný ale aj umývateľný náter

čítať viac >

16. 08. 2019

Nový katalóg produktov Primalex 2019

Nový katalóg produktov Primalex 2019

Stiahnite si náš nový katalóg Primalex.

čítať viac >